Terapeutisk Alliance

Har du oplevet at have en psykolog, som du ikke var helt tryg ved? Hvor ’kemien’ ikke rigtig var til stede?

Her kan du læse om, hvorfor relationen mellem klient og terapeut er så vigtig.

Hvad er en Terapeutisk alliance?

Den terapeutiske relation, også kaldt alliancen, er et relativt komplekst begreb at forstå. Alliancen bruges hos psykologerne hos FiiRST i Århus som betegnelse for et særligt bånd mellem klient og psykolog, der gør det trygt for klienten at samarbejde om terapiens opgaver og mål.

Alliancen er vigtig, fordi kvaliteten af relationen mellem klient og psykolog har vist at være yderst vigtig for at klienten oplever et positivt udbytte af terapiforløbet uanset hvilken behandlingsmetode, der vurderes på.

Psykologerne hos FiiRST i Århus har valgt at arbejde med alliancen som et ’paraplybegreb’ for flere faktorer, der er med til at gøre relationen mellem klient og psykolog effektiv, hvor ’effektiv’ forstås som terapiforløbet opleves som succesfuldt af klienten.

Det er vigtigt for psykologerne hos FiiRST, at det terapeutiske rum opleves som et trygt sted, hvor klienten kan give udtryk for alle vanskelige følelser og tanker – og at psykologen kan rumme dem, så de kan bearbejdes.

En række praktiske forhold er knyttet til psykologens arbejde: honorar, bekræftelse af samtaletidspunkt, journalføring, tavshedspligt, evt. brug af videooptagelser ved supervision, formel afslutning af forløbet etc.

Psykologerne hos os har et mål om at sikre fuld transparens om alle sådanne forhold, og vi bruger din feedback til at forbedre vilkårene for vores klienter. 

Godt at vide

En god alliance med psykologen er nøglen til et godt terapiforløb. Ud over klientens egen motivation og engagement har følgende faktorer særlig betydning for, hvor effektiv alliancen (og dermed terapiforløbet) er:

 • Terapeutisk ramme (praktiske forhold)
 • Terapeutisk alliance (tryghed og tillid)
 • Psykologens evne til empati
 • Positiv opmærksomhed og bekræftelse
 • Feedback fra klienter bruges aktivt
 • Reparation af alliancebrud
 • Kongruens / oprigtighed / autenticitet
 • Håndtering af modoverføring

Du kan læse mere om den Teraputiske Alliance her

PSYKOLOGERNE

Psykolog Tina StokkeboPsykolog Ravnhild Reinsdottir og Psykolog Rikke Svendsen fra psykologhuset FiiRST i Århus C arbejder alle aktivt med alliancen i deres behandlingsforløb.

Du kan læse mere om psykologerne her

BØGER OM TERAPEUTISK ALLIANCE

 • At leve sin terapi af Lone Algot
  ISBN: 978-87-9254-256-4
 • Den terapeutiske ramme af Anne Gray
  ISBN: 978 87 4127-623-6

HVORFOR ER RELATIONEN SÅ VIGTIG?

En tillidsfuld relation (alliance) mellem dig og din psykolog er en nødvendighed for, at din terapi virker. Du investerer meget i det terapeutiske arbejde – ikke bare økonomisk. Når du går i ind i et terapiforløb, åbner du op for dine tanker og følelser, og du lader psykologen få indblik i de mest sårbare dele af dig selv.

Tillid til psykologen er fundamentet for, at du åbent og ærligt kan berette om oplevelser, der både kan opleves intime og smertefulde. Samtidig kan det være lige præcis de oplysninger, der er vigtige, om psykologen kan hjælpe dig til at forstå en given situation eller konflikt.

Forskning har vist, at den terapeutiske relation har betydning for, om et terapiforløb opleves succesfuldt. I psykolog-termer siger vi, at alliancen er signifikant relateret til en positiv terapeutisk effekt.

Forskerne Orlinsky, Graves og Parks (Paul & Haugh, 2008) har analyseret 56 undersøgelser i tiden før 1992 og 53 undersøgelser fra efter 1992. Her var konklusionen, at alliancen var signifikant relateret til en positiv terapeutisk effekt. I en anden analyse af 79 undersøgelser konkluderede Martin, Garske og Davis (2000), at alliancen var signifikant relateret til positiv terapeutisk effekt, uanset hvilken form for behandling der var tale om.

En god kontakt mellem dig og din psykolog er altså afgørende for, at den hjælp psykologen kan give dig er effektiv. Det er derfor vigtigt, at du vælger en psykolog, der passer til dig og dine behov, og som du synes, du kan have tillid til. Du skal med andre ord opleve, at der er ’god kemi’ mellem jer.

SAMMENHÆNGEN MELLEM ALLIENCEN OG TILKNYTNING

Den terapeutiske relation kan forstås ud fra et neurobiologisk perspektiv (altså en forståelse for, hvad vi har med os fra naturens hånd). Denne tilgang kan være med til at give en forståelse for, hvordan det terapeutiske arbejde, med alliancen som platform, kan være hele sår og traumatiske oplevelser samt give plads til integration af forskellige følelser og tanker.

Dannelsen af neurale net (herunder de mentale modeller via har for at indgå i relation med andre) kan forstås ud fra Hebbs lov ’What fires together wires together’. Vi bliver påvirket af de mennesker vi omgiver os med – også på et biologisk plan – gennem brugen af vores sanseapparat – og i særdeleshed øjenkontakten.
Desto mere en utryg en tilknytning barnet har oplevet med tætte relationer i barndommen, desto flere og mere massive forsvar vil personen bære med sig ind i voksenlivet. Dermed vil integrationen af tanker og følelser være mere sparsom – ligesom koblingen mellem disse og mentale modeller af ’relationen til andre’. Man kan sige at relationen til andre typisk vil være mere ’tynd eller ’skrøbelig’ for personer med en utryg tilknytningsstil.

Når psykologen har en opmærksomhed på dette, kan alliancen i et terapiforløb bruges som en platform for at arbejde mere bevidst med overføring og modoverføring (måden klient og psykolog påvirker hinanden på tankemæssigt og følelsesmæssigt). På den måde kan man forsøge at undgå, at den del af klientens neurale netværk, der er skadet gennem opvæksten, ikke forstærkes yderligere. I stedet kan klienten via terapien lære at indgå i relationer på en mere hensigtsmæssig måde, og de neurale ’skader’ kan modificeres (og dermed heles) gennem venlighed, forståelse og medfølelse.

Blot det at klienten føler sig mødt af psykologen med et oprigtigt ønske om at lytte, forstå og gøre en oprigtig indsats for at afhjælp lidelse, kan medføre heling af gamle tilknytningsskader – så klienten kan indgå mere hensigtsmæssigt i andre/nye relationer i den ’virkelige’ verden. Så også ud fra et ønske om at hele tilknytningsskader er alliancen vigtig.

HVORDAN SKABES EN GOD ALLIANCE I PRAKSIS?

Alliancen forstås som den samarbejdende kontekst eller det rum indenfor hvilket, effektivt terapeutisk arbejde og terapeutiske interventioner kan finde sted. Alliancen indebærer enighed om terapiens opgaver og mål, samt et følelsesmæssigt bånd eller tilknytningselement mellem terapeut og klient.

Følgende elementer i relationen har betydning for, hvor effektiv terapien er: at den terapeutiske ramme opleves tydelig og tryg for klienten, der kan have vanskeligt ved at overskue situationen i forvejen. Den terapeutiske alliance skal være præget af gensidig tillid og respekt. Mange klienter har oplevet rigeligt med konflikter i deres liv, inden de søger hjælp hos en psykolog.

Derfor er det også vigtigt, at psykologen spørger efter feedback fra klienten, og at psykologen er i stand til at gå foran ved konfliktløsning og reparation af brud på alliancen. Også et positivt engagement hos både klient og psykolog er vigtigt, ligesom psykologen igennem hele forløbet bør bevare et reflekterende perspektiv, udvise empati, positiv opmærksomhed og bekræftelse i fht. positiv udvikling hos klienten.

Alliancen ændrer sig over tid i terapiforløbet, og påvirkes af mange faktorer (som i forskellige grader både overlapper og interagerer med hinanden). Alligevel kan det have værdi at fremhæve nogle som mere fremtrædende end andre:

Den terapeutiske ramme; at bevare et refleksivt perspektiv – hvor klienten får mulighed for at tænke ’sine egne tanker’; at være opmærksom på overføring og modoverføring (hvordan klient og psykolog påvirker hinandens tanker og følelser); at kunne skifte mellem at opleve og observere; containment; ansvar; empati; tillid og neutralitet.

Ovenstående faktorer henviser hovedsageligt til terapeutens færdigheder, hvor følgende elementer på klientens side har betydning for alliancen: 1) patientens involvering i terapien, herunder tillid til terapeuten og dennes metode, samt parathed til at investere sig i det terapeutiske arbejde. 2) patientens arbejdskapacitet, herunder evne til introspektion, afbalanceret impulskontrol og evne til at berette om intime og pinefulde oplevelser i terapien.

Det er derfor svært at forestille sig, at (effektivt) terapeutiske arbejde kan finde sted uden en god terapeutisk alliance.

METODE ELLER ALLIANCE

Udviklingen af de såkaldte evidensbaserede behandlingsformer har medført en diskussion mellem fagfolk, om hvorvidt det er metoden eller den terapeutiske relation der ’virker’. Der har historisk set været en tendens til at lægge mere vægt på metoder og teknikker end på relationen, hvor der i dag blandt en række psykologer og forskere kredse ses en tendens til at relationen har forrang fremfor metoder og teknikker, der træder i baggrunden i behandlingsforløbet.

Hick (2008) påpeger ydermere, at klienter også oplever terapien som en intens interpersonel og emotionel erfaring, og klienter nævner oftest selve relationen og det at føle sig forstået og mødt af terapeuten som væsentligt. Lambert & Barley (2002) påpeger i tråd hermed, at patienter som føler, at terapien er succesfuld beskriver deres terapeut som følsom, ærlig, varm, opmærksom, interesseret, forstående og respektfuld.

. Det er dog tydeligt efter gennemgangen af forskning i og teori om den terapeutiske relation og alliancen, at terapeutiske teknikker og relationen ikke kan betragtes eller fungere hver for sig, men må ses i sammenhæng med hinanden. Empiriske undersøgelser viser netop, at både den terapeutiske relation og den terapeutiske metode indvirker på terapiens effekt. Terapeutens kurative bidrag er ligeså empirisk valideret som manualiserede behandlingsformer og terapeutiske metoder.

OPSUMMERING

En terapeuts personlighed og vedkommendes professionelle evner og tekniske færdigheder som psykolog går hånd i hånd med hinanden. Selvfølgelig er psykologens uddannelse og de anvendte metoder også vigtige faktorer, men forskning igennem mange år viser, at den terapeutiske relation er signifikant mest relateret til en positiv effekt.

Der er ikke én teknik eller terapeutisk tilgang, der er bevist at være bedre end andre. Det er måden en teknik anvendes på i den specifikke terapeutiske relation, der har mest betydning for, om klienten oplever terapiforløbet som succesfuldt.

Hver metode stiller gode behandlingsformer og behandlingsmanualer til rådighed. Hvis man følger disse slavisk, vil der dog være stor risiko for, at terapeuten bruger sin energi og sit fokus på bestemte metodiske tilgange og teknikker, til fordel for den gode relation til klienten. 

 

En mere eklektisk tilgang til terapien, hvor din psykolog løbende har opmærksomhed på dit specifikke behov for tryghed, tillid m.m. – og hvor psykologen er fleksibel i fht. de metoder, der sættes i spil, vil være mere frugtbart end fokus på en bestemt behandlingsform.

Derfor arbejder psykologerne hos FiiRST i Århus ikke bare metodebaseret, men bruger alliancen aktivt med afsæt i din person, dine behov og den konkrete problemstilling som du bærer ind i rummet.

Den terapeutiske relation vil altid være i forgrunden og skal være absolut medbestemmende for, hvilke teknikker der anvendes i den unikke terapeutiske kontekst.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Vores lokaler er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor vi holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

OM FiiRST:

FiiRST er et Psykologhus. Et klinikfælleskab  med central beliggenhed i Århus C.

Vores kunder kommer fra hele Østjylland. Vi tilbyder også online konsultationer til klienter i øvrige Danmark og udlandet.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, psykolognetværk og erhverv/institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT OS:

Du kan finde kontaktinfo til den enkelte psykolog under vedkommendes egen profil. Her finder du også psykologens CVR-nummer.

Hjemmeside og lokaler administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
Mail: tina@stokkebo.dk
CVR: 41419458

Adresse: Frederiksgade 74A, 1. th. 8000 Århus C

FØLG OS:

Følg os på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling