Relationer i Terapi – lær at håndtere dem!

Relationer kan gøre ondt. De kan gøre os utrygge. Har du oplevet at have en psykolog, som du ikke var helt tryg ved? Hvor ’kemien’ ikke rigtig var til stede?

Det er et ordsprog, der hedder ‘Det der er gået i stykker i en relation – skal repareres i en relation’. Hvis der er en god ‘kemi’ mellem dig og din psykolog, kan du ofte bruge relationen til at reparere fortidens svigt og kontaktbrud. Her kan du læse mere om, hvorfor relationen mellem klient og terapeut er så vigtig. 

Relationer i Terapi

Relationer kan have forskellige formål. Den terapeutiske relation, også kaldt alliancen, er et relativt komplekst begreb at forstå. Hos Psykologhuset FiiRST i Århus bruges den terapeutiske relation som betegnelse for et særligt bånd mellem klient og psykolog. Det er et bånd, der gør det trygt for klienten at samarbejde om terapiens opgaver og mål.

Kvaliteten af Relationer i Terapi

Kvaliteten af relationen mellem klient og psykolog har vist at være yderst vigtig, for at klienten oplever et positivt udbytte af terapiforløbet. det gælder uanset hvilken behandlingsmetode, der vurderes på.

Du skal opleve at være tryg

Det er vigtigt for psykologer tilknyttet Psykologhuset FiiRST, at det terapeutiske rum opleves som et trygt sted. Du skal kunne give udtryk for alle vanskelige følelser og tanker – og din psykolog skal kunne rumme dem, så de kan bearbejdes.

Åben og Transparent Dialog

En række praktiske forhold er knyttet til psykologens arbejde: honorar, bekræftelse af samtaletidspunkt, journalføring, tavshedspligt, evt. brug af videooptagelser ved supervision, formel afslutning af forløbet etc.

Psykolog Tina Stokkebo, indehaver af Psykologhuset FiiRST i Århus, har et mål om at sikre fuld transparens om alle sådanne forhold. Din feedback vil blive brugt aktivt til at forbedre dit eget terapiforløb såvel som vilkårene for alle klienter generelt.

Book tid selv her

Relationer Terapi Psykolog Århus

Relationen til din psykolog er vigtig!

En god relation (alliance) med din psykolog er nøglen til et godt terapiforløb. Din egen motivation og dit eget engagement i forløbet er også afgørende. Derudover har følgende faktorer særlig betydning for, hvor effektivt terapiforløbet er:

 • Terapeutisk ramme – praktiske forhold
 • Terapeutisk alliance – tryghed og tillid
 • Psykologens evne til empati
 • Positiv opmærksomhed og bekræftelse
 • Feedback fra klienter integreres aktivt
 • Reparation af brud på kontakten
 • Psykologens kongruens / oprigtighed
 • Psykologens evne til at ‘være’ – autenticitet
 • Psykologens håndtering af modoverføring

Du kan læse mere om den Teraputiske Alliance (relation) her

Psykolog Tina Stokkebo, indehaver af Psykologhuset FiiRST i Århus, gør aktivt brug af den terapeutiske relation i alle behandlingsforløb.

Book tid selv her

 

PSYKOLOGERNE

Psykolog Tina Stokkebo fra psykologhuset FiiRST i Århus C arbejder aktivt med den terapeutiske relation i alle typer af behandlingsforløb.

Læs mere om Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus her

 

BØGER OM TERAPEUTISK ALLIANCE

 • At leve sin terapi af Lone Algot
  ISBN: 978-87-9254-256-4
 • Den terapeutiske ramme af Anne Gray
  ISBN: 978 87 4127-623-6

HVORFOR ER RELATIONEN SÅ VIGTIG?

Tillid i relationer – så virker din Terapi

En tillidsfuld relation (alliance) mellem dig og din psykolog er en nødvendighed for, at din terapi virker. Du investerer meget i det terapeutiske arbejde – ikke bare økonomisk. Når du går i ind i et terapiforløb, åbner du op for dine tanker og følelser. Du lader psykologen få indblik i de mest sårbare dele af dig selv.

Tillid til psykologen er fundamentet for, at du åbent og ærligt kan berette om oplevelser, der kan opleves intime og smertefulde. Det kan være lige præcis de oplysninger, der er vigtige, i fht. om psykologen kan hjælpe dig til at forstå en given situation eller konflikt.

Effektiv Terapi afhænger af Relationen

Forskning har vist, at den terapeutiske relation har betydning for, om et terapiforløb opleves succesfuldt. I psykolog-termer siger vi, at alliancen er signifikant relateret til en positiv terapeutisk effekt.

Psykologhuset FiiRST i Århus har valgt at arbejde med alliancen (den terapeutiske relation) som et ’paraplybegreb’. Det betyder at alliancen dækker over flere faktorer, der er med til at gøre relationen mellem klient og psykolog effektiv. Ved ’effektiv’ forstås hos os, at terapiforløbet opleves som succesfuldt af klienten – altså dig.

Forskning i sammenhæng mellem Relationer og Effektiv Terapi

Forskerne Orlinsky, Graves og Parks (Paul & Haugh, 2008) har analyseret 56 undersøgelser i tiden før 1992 og 53 undersøgelser fra efter 1992. Her var konklusionen, at alliancen var signifikant relateret til en positiv terapeutisk effekt. I en anden analyse af 79 undersøgelser konkluderede Martin, Garske og Davis (2000), at alliancen var signifikant relateret til positiv terapeutisk effekt, uanset hvilken form for behandling der var tale om.

Reparation af svigt og tillidsbrud skal ske i relationer

Blandt psykologer siger vi, at det ‘der er gået i stykker’ i en relation ‘skal repareres’ i en relation. det gælder især ved svigt og tillidsbrud.

En god kontakt mellem dig og din psykolog er derfor afgørende for, at den hjælp psykologen kan give dig er effektiv. Det er derfor vigtigt, at du vælger en dygtig psykolog, der passer til dig og dine behov. det skal være en person, som du synes, at du kan have tillid til. Du skal med andre ord opleve, at der er ’god kemi’ mellem jer.

Få hjælp af en psykolog til håndtering af relationer

Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus arbejder aktivt med relationen i alle typer af terapiforløb. Søger du efter en psykolog, der kan hjælpe dig til at håndtere dine relationer, så kontakt Psykologhuset FiiRST i Århus

Book tid selv her 

SAMMENHÆNGEN MELLEM RELATION OG TILKNYTNING

Relationer kan hele Traumer

Den terapeutiske relation kan forstås ud fra et neurobiologisk perspektiv (altså en forståelse for, hvad vi har med os fra naturens hånd). Denne tilgang kan være med til at give en forståelse for, hvordan det terapeutiske arbejde i relationer kan hele sår og traumatiske oplevelser. Terapi med afsæt i relationen kan give plads til integration af forskellige følelser og tanker.

Mentale modeller for Relationer

Dannelsen af neurale net (herunder de mentale modeller vi har for at indgå i relation med andre) kan forstås ud fra Hebbs lov ’What fires together wires together’. Vi bliver påvirket af de mennesker, vi omgiver os med. Det gælder også på et biologisk plan – gennem brugen af vores sanseapparat – og i særdeleshed øjenkontakten. Så når vi skal lære, at håndtere relationer på en ny måde, så skal det ske i en velfungerende relation. 

Tryg og utryg tilknytning i tætte relationer

Desto mere utryg en tilknytning barnet har oplevet med tætte relationer i barndommen, desto flere og mere massive forsvar vil personen bære med sig ind i voksenlivet. Dermed vil integrationen af tanker og følelser være mere sparsom. Koblingen mellem tanker og følelser samt mentale modeller af ’relationen til andre’ vil være præget af disse tidligere relationer. Man kan sige at relationen til andre typisk vil være mere ’tynd eller ’skrøbelig’ for personer med en utryg tilknytningsstil.

Tryg tilknytning i relationen til din Psykolog

Når psykologen har en opmærksomhed på dette, kan alliancen i et terapiforløb bruges som en platform for at arbejde mere bevidst med overføring og modoverføring. Overføring dækker over måden klient og psykolog påvirker hinanden på tankemæssigt og følelsesmæssigt. På den måde kan man forsøge at undgå, at den del af klientens neurale netværk, der er skadet gennem opvæksten, ikke forstærkes yderligere. I stedet kan klienten via terapien lære at indgå i relationer på en mere hensigtsmæssig måde. De neurale ’skader’ kan modificeres (og dermed heles) gennem venlighed, forståelse og medfølelse.

Blot det at du føler dig mødt af psykologen med et oprigtigt ønske om at lytte, forstå og gøre en oprigtig indsats for at afhjælpe lidelse, kan medføre heling af gamle tilknytningsskader. det betyder, at du kan indgå mere hensigtsmæssigt i andre/nye relationer i den ’virkelige’ verden. Så også ud fra et ønske om at hele tilknytningsskader er den terapeutiske relation (alliancen) vigtig.

Få hjælp af en psykolog til håndtering af relationer

Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus arbejder aktivt med relationen i alle typer af terapiforløb. Søger du efter en psykolog, der kan hjælpe dig til at håndtere dine relationer, så kontakt Psykologhuset FiiRST i Århus

Book tid selv her 

HVORDAN SKABES GODE RELATIONER I PRAKSIS?

Alliancen forstås som den samarbejdende kontekst eller det rum indenfor hvilket, effektivt terapeutisk arbejde og terapeutiske interventioner kan finde sted. Alliancen indebærer enighed om terapiens opgaver og mål, samt et følelsesmæssigt bånd eller tilknytningselement mellem terapeut og klient.

Følgende elementer i relationen har betydning for, hvor effektiv terapien er: at den terapeutiske ramme opleves tydelig og tryg for klienten, der kan have vanskeligt ved at overskue situationen i forvejen. Den terapeutiske alliance skal være præget af gensidig tillid og respekt. Mange klienter har oplevet rigeligt med konflikter i deres liv, inden de søger hjælp hos en psykolog.

Derfor er det også vigtigt, at psykologen spørger efter feedback fra klienten, og at psykologen er i stand til at gå foran ved konfliktløsning og reparation af brud på alliancen. Også et positivt engagement hos både klient og psykolog er vigtigt, ligesom psykologen igennem hele forløbet bør bevare et reflekterende perspektiv, udvise empati, positiv opmærksomhed og bekræftelse i fht. positiv udvikling hos klienten.
Alliancen ændrer sig over tid i terapiforløbet, og påvirkes af mange faktorer (som i forskellige grader både overlapper og interagerer med hinanden). Alligevel kan det have værdi at fremhæve nogle som mere fremtrædende end andre:

Den terapeutiske ramme; at bevare et refleksivt perspektiv – hvor klienten får mulighed for at tænke ’sine egne tanker’; at være opmærksom på overføring og modoverføring (hvordan klient og psykolog påvirker hinandens tanker og følelser); at kunne skifte mellem at opleve og observere; containment; ansvar; empati; tillid og neutralitet.

Ovenstående faktorer henviser hovedsageligt til terapeutens færdigheder, hvor følgende elementer på klientens side har betydning for alliancen: 1) patientens involvering i terapien, herunder tillid til terapeuten og dennes metode, samt parathed til at investere sig i det terapeutiske arbejde. 2) patientens arbejdskapacitet, herunder evne til introspektion, afbalanceret impulskontrol og evne til at berette om intime og pinefulde oplevelser i terapien.

Det er derfor svært at forestille sig, at (effektivt) terapeutiske arbejde kan finde sted uden en god terapeutisk alliance.

METODE ELLER RELATIONER

Relationen eller metode?

Udviklingen af evidensbaserede behandlingsformer har medført en diskussion mellem fagfolk, om hvorvidt det er metoden eller den terapeutiske relation der ’virker’. Der har historisk set været en tendens til at lægge mere vægt på metoder og teknikker end på relationen. I dag ses blandt en række psykologer og forskere en tendens til at relationen prioriteres højere end metoder og teknikker. Det er fortsat vigtigt, at anvende dokumenterede metoder og teknikker i terapien, men de træder i baggrunden i behandlingsforløbet.

Hick (2008) peger i sin forskning på, at klienter oplever terapien som en intens emotionel erfaring mellem mennesker. Ofte nævner klienten selve relationen, og det at klienten føler sig forstået og venlig mødt af terapeuten som af afgørende betydning. Lambert & Barley (2002) påpeger i overensstemmelse hermed, at klienter, som oplever terapien som succesfuld, beskriver deres terapeut som: følsom, ærlig, varm, opmærksom, interesseret, forstående og respektfuld.

Relationen er vigtigere end metoden

Forskning vedr. den terapeutiske relation (alliancen) viser tydeligt, at terapeutiske teknikker og relationen mellem klient og psykolog ikke kan fungere hver for sig. Empiriske undersøgelser viser, at både den terapeutiske relation og den terapeutiske metode har indflydelse på terapiens effekt. Psykologens bidrag til et effektivt terapiforløb er, empirisk valideret, ligeså afgørnde som behandlingsforløb, der følger en manual. Og relationen har større betydning end den anvendte terapeutiske metode.

En dygtig psykolog bruger aktivt relationen på tværs af metoder

Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus arbejder aktivt med relationen i alle typer af terapiforløb. Søger du efter en psykolog, der kan hjælpe dig til at håndtere dine relationer, så kontakt Psykologhuset FiiRST i Århus

Book tid selv her 

Trygge Relationer = Effektiv Terapi

Din psykologs personlighed, professionelle tilgang og tekniske færdigheder går hånd i hånd. Selvfølgelig er psykologens uddannelse og de anvendte metoder vigtige faktorer. Forskning igennem mange år viser imidlertid, at den terapeutiske relation er signifikant mest relateret til en positiv effekt på terapiforløbet.

Der er ikke én teknik eller terapeutisk tilgang, der er bevist at være bedre end andre. Det er måden en teknik anvendes på i den terapeutiske relation, der har størst betydning for, om klienten oplever forløbet som succesfuldt.

Hver metode stiller behandlingsteknikker til rådighed. Disse er undersøgt og dokumenteret i manualer. Hvis din psykolog følger manualerne slavisk, vil der være en risiko for, at psykologen bruger al sin energi og sit fokus på metodiske tilgange og teknikker, på bekostning af den gode relation til klienten – altså dig.

En psykolog, der bruger relationen aktivt

Det er afgørende for effektiviteten af din terapi, at din psykolog løbende har opmærksomhed på dit specifikke behov for tryghed, tillid m.m. Din psykolog bør være fleksibel i fht. de metoder og teknikker, der bringes i spil. En mere eklektisk tilgang til terapien, kan altså være være mere givende end fokus på en bestemt type behandlingsform.

Derfor arbejder Psykologhuset FiiRST i Århus ikke bare metodebaseret. Her bruges alliancen aktivt med afsæt i din person, dine behov og den konkrete problemstilling, som du bærer ind i rummet.

Den terapeutiske relation vil altid være i forgrunden. Relationen mellem dig og din psykolog bliver på den måde medbestemmende i fht. hvilke teknikker, der anvendes undervejs i terapiforløbet.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling