CFT som behandlings-metode

Hvad er CFT, og hvordan kan det hjælpe dig til at få det bedre?
Her kan du læse mere om principperne i CFT,  og hvem der kan have gavn af at arbejde med denne terapi-metode.

Compassion Fokuseret Terapi

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en nyere psykologisk retning indenfor kognitiv terapi. Behandlingsmetoden er udviklet af den britiske psykolog og professor Paul Gilbert og kaldes også for ”tredje generation af kognitiv adfærdsterapi”.

Metoden har de sidste 10-15 år vundet stor udbredelse hos psykologer verden over, som en effektiv metode til at hjælpe klienter med at opnå en større tilfredshed med sig selv og deres liv. Vi anvender aktivt CFT som terapi-form hos Psykologhuset FiiRST i Århus C.

Lidelse er en uundgåelig del af menneskers liv. Vi bliver afvist, rammes af tab, smerte, sygdom, traumer eller andre hændelser, der er udenfor vores egen kontrol.

CFT er en metode, psykologer kan anvende og lære deres klienter, så klienten kan erhverve sig evner til at håndtere smerte og lidelse på en hensigtsmæssig måde. CFT kan hjælpe mennesker til en større grad af robusthed. Flertallet af klienter, der prioriterer at øve compassion imellem hver session, vil opnå styrke og mod til at møde lidelsen på en mere bevidst måde. På den baggrund bliver det lettere at træffe gode valg for sig selv – og handle på dem.

 

Godt at vide

CFT er en form for kognitiv terapi.

Compassion er mere nuanceret end det danske begreb medfølelse.

Compassion indeholder til forskel for medfølelse også et ønske om at lindre og forebygge lidelse og et aktivt engagement ifht. at handle på dette ønske.

Du kan læse mere om Compassion her

PSYKOLOGERNE

Psykolog Tina StokkeboPsykolog Ravnhild Reinsdottir og Psykolog Rikke Svendsen fra psykologhuset FiiRST i Århus C har alle erfaring med CFT som behandlingsform.

Du kan læse mere om psykologerne her

BØGER OM COMPASSIONFOKUSERET TERAPI

  • Compassionfokuseret terapi af Paul Gilbert
    ISBN: 978-87-7158-631-2, 2018
HVEM KAN HAVE GAVN AF CFT-METODEN?

CFT er særlig velegnet til at øge klientens fokus på – og evne til – at praktisere selvomsorg. Det er særlig relevant for klienter, der har en tendens til at opleve skam og selvkritik.

Det er helt normalt for os mennesker, at vi kan have en tendens til at påtage os skylden for den mistrivsel, som vi selv eller vores nærmeste oplever. Men hvis vi over en længere periode belastes af reaktioner fra vores biologiske trusselssystem, øges vores sensitivitet, og vi kan komme til at opleve det som om der er ”noget galt” med os.Trusselssystemet er en del af menneskets ur-gamle hjerne. Følelser som angst, vrede og afsky skal vi bruge til at passe på os selv, og på dem vi holder af. En høj grad af selvkritik spiller en central rolle i udvikling og vedligeholdelse af forskellige diagnoser, problemer og lidelser som f.eks. angst, stress og depression samt kroniske smerter, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser m.v.Den selvkritiske stemme er ikke kun dårlig – den har også en beskyttende funktion, f.eks. at vi opfører os på en bestemt måde, så vi kan accepteres af vores omgivelser. Men når stemmen overtager os og fylder for meget, så optager den plads for, at vi kan leve et godt liv. Livskriser, misbrug og vanskeligheder med at sætte grænser i nære relationer kan også sættes i forbindelse med en høj grad af selvkritik. Derfor anvender psykologer ofte også CFT som behandlingsmetode her.

HVORDAN VIRKER CFT?

Gennem CFT kan du lære at skabe en bedre balance i dit følelsessystem, så du – i stedet for at blive overvældet af dine følelser – lettere kan håndtere dem.

CFT kombinerer metoder for kognitiv adfærdsterapi med andre terapiretninger, som evolutionspsykologi og social psykologi, men der trækkes også på andre teknikker fra den buddhistiske psykologi i form af mindfuldness. Med fokus på brugen af medfølelses-baserede visualiseringsøvelser suppleres de traditionelle kognitive tilgange med compassion.

CFT er en metode, psykologer kan anvende og lære deres klienter, så klienten kan erhverve sig evner til at håndtere smerte og lidelse på en hensigtsmæssig måde. CFT kan hjælpe mennesker til en større grad af robusthed. Flertallet af klienter, der prioriterer at øve compassion imellem hver session, vil opnå styrke og mod til at møde lidelsen på en mere bevidst måde. På den baggrund bliver det lettere at træffe gode valg for sig selv – og handle på dem

I CFT arbejder klienten sammen med sin psykolog på at reducere smerte og lidelse via en forbedret evne til at forstå egne følelser og berolige nervesystemet. I et typisk behandlingsforløb med CFT arbejdes der på at give klienten en bedre forståelse for, hvordan vi menneskers psyke fungerer. Samtidigt trænes evnen til at regulere følelser og øge tolerancen for følelsesmæssigt ubehag.

Målet for terapien er, at du i stedet for at blive påvirket af en høj grad af selvkritik kan vende dig imod smerte, ubehag og vanskelige følelser med venlighed, imødekommenhed og compassion.

CFT er en oplevelsesorienteret terapi, hvor man gradvist får talt om det, der er vanskeligt. Samtidig undersøger klient og psykolog sammen, hvordan ubehaget opleves i en tryg terapeutisk relation.

HVORDAN ARBEJDES DER MED CFT I PRAKSIS?

Når terapi tager afsæt i CFT, vil psykolog og klient ofte have fokus på udvikling af egenomsorg og medfølelse, fordi disse to egenskaber har vist sig at være effektive i psykologisk behandling på tværs af forskellige terapiformer og psykologiske problemer.

Derudover indeholder et CFT-forløb udvikling af færdigheder til at føle empati, sympati og sensitivitet. Der vil være fokus på tolerance overfor andres og eget ubehag, ligesom det er vigtigt at møde sig selv og andre med en ikke-dømmende holdning.

En del af terapien vil have fokus på at klienten udvikler evnen til at føle og sanse både det, der sker indeni dig og omkring dig – at være bevidst opmærksom på nuet.

Undervejs i forløbet vil du blive trænet i at transformere uhensigtsmæssige mønstre i håndtering af kropsligt ubehag og følelser relateret til angst, vrede, skam og selvkritik.

Øvelserne i CFT er tilpasset den måde, som vores menneskelige hjerne fungerer på. Øvelserne kan f.eks. typisk være udformet åndedrætsøvelser, mindfulness/meditationer, visualiseringer eller rollespil

CFT'S HISTORISKE RØDDER

Compassion-Fokuseret Terapi (Compassion-Focused Therapy på engelsk) bl.a. rødder i evolutionsteori, tilknytningsteori samt i neurovidenskaben.

CFT er udviklet af den engelske psykolog og professor Paul Gilbert tilbage i 1984 (Gilbert, 2014). I sin egen praksis oplevede Paul Gilbert, at en række klienter fandt det vanskeligt at bruge teknikkerne fra Kognitiv Adfærdsterapi, herunder f.eks. aktiveringen af alternative tanker. Den kritiske stemme blev ved med at fylde, så det blev svært for klienten at skabe et positivt selvbillede. Paul Gilbert trænede derfor klienterne i at kombinere teknikker fra kognitiv terapi (alternative tanker) med en mere støttende og medfølende indre stemme, der mødte klienterne med varme og venlighed. 

I CFT er fokus på at forstå det menneskelige sinds natur. Paul Gilbert var nysgerrig på, hvordan det kunne være, at følelser koblet til omsorg for en selv og andre havde så stor betydning for bl.a. evnen til at opleve positive relationer, tryg tilknytning og compassion. Derfor begyndte han at undersøge, hvordan tilstedeværelse/fravær af omsorgsrelaterede følelser påvirkede udvikling og helbredelse af psykiske lidelser. 

Psykologer indenfor feltet betragter CFT som en af de mest effektive og moderne psykologiske tilgange, der anvendes i dag. Der er solid videnskabelige evidens for metoden (Schlander, 2020).

OPSUMMERING

”Livet kan være hårdt og medføre lidelse for os. Langt de fleste mennesker oplever modgang før eller siden, og compassion er den eneste respons, der giver mening, når vi lider… Derfor bliver vi nødt til at udvikle hjælpsomme egenskaber og færdigheder, så vi kan finde rundt i mørket og kaste lys.

… når lidelse dukker op vil compassionprocessen hjælpe til at skabe mening og lindring. Når vi lider, er det et signal, der skal tages alvorligt.” (fra forordet i bogen: Compassion Fokuseret Terapi i praksis af Christina Schlander, 2020).

Compassion-Fokuseret Terapi (CFT) kan lære dig at håndtere den smerte og lidelse, som er en del af det menneskelige grundvilkår.

Når vi som mennesker møder udfordringer, som vi oplever uoverskuelige eller vanskelige at håndtere, oplever vi utilstrækkelighed. Vi kritiserer og fordømmer os selv for at ”vi burde være eller handle anderledes”. Det falder mange af os helt naturligt at rette kritikken indefter – imod os selv. Sådan er hjernen konstrueret fra naturens hånd.

CFT-metoderne er baseret på menneskesindets natur og den måde hjernen er organiseret og fungerer på. Der anvendes bl.a. mindfulness, åndedrætsøvelser og visualisering.

I terapien trænes evnen til at håndtere en hård selvkritik gennem compassion. CFT-øvelserne skal træne dig i at forstå og bryde problematiske mønstre i din tænkning, og til at håndtere vanskelige følelser relateret til angst, vrede, skam og selvkritik.

CFT kan indgå i individuelle samtaler, i relationelle samtaler eller i gruppeterapi.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling